Biedrības grāmatvedība

biedribas gramatvedibaBiedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas ir nodibināta, lai sasniegtu konkrētos biedrības statūtos noteiktos mērķus. Lai gan biedrībām nav peļņas gūšanas rakstura, tām joprojām ir nepieciešams veikt dažādas grāmatvedības darbības, lai sakārtotu biedrību naudas un vadības jautājumus. Bet kā tad tieši izpaužas biedrību grāmatvedība?

Biedrības var gūt peļņu, taču šī peļņa un ienākumi biedrībām ir jāizmanto tikai un vienīgi biedrības statūtos noteiktā mērķa sasniegšanā, šos saimnieciskās darbības rezultātā iegūtos ienākumus nedrīkst sadalīt starp biedrības biedriem vai dibinātājiem. Par šo ienākumu izlietošanu ziņas ir jāsniedz grāmatvedības reģistros, kuri ir obligāti jāiekārto pārskata gada sākumā. Katru gadu līdz 31. martam biedrībai VID ir jāiesniedz iepriekšējā gada darbības pārskats. Un par šo un visu pārējo grāmatvedību ir atbildīga biedrības valde, kura tiek izveidota biedrības dibināšanas laikā un kura vada un pārstāv konkrēto biedrību.

Biedrības drīkst pieņemt ziedojumus, bet arī šie ziedotie līdzekļi un manta ir jāizlieto statūtos noteiktā mērķa sasniegšanai. Tāpēc šos ziedojumus dēvē par mērķziedojumiem.

Kā jau iepriekš minēju, biedrības valde ir tā institūcija, kas organizē biedrības grāmatvedības procesu, balstoties un Ministru kabineta noteikumiem un likumu “Par grāmatvedību”. Šo grāmatvedības darbu var organizēt 4 veidos:

  • grāmatvedības veikšanu uzdodot vienam vai vairākiem darbiniekiem – grāmatvežiem
  • ļaujot grāmatvedību kārtot kādam no biedriem
  • grāmatvedības kārtošanu uzdodot veikt kādai brīvprātīgajai personai, kura nav biedrības biedrs
  • vai izmantojot grāmatvedības uzņēma pakalpojumus.

Biedrības valde kā jebkura cita organizācija vai uzņēmums slēdz līgumu ar grāmatvedi vai grāmatvedības uzņēmumu, par grāmatvedības kārtošanu, nosakot grāmatveža pienākumus, par tiem vienojoties valdes vai biedru sapulcē un parakstot rīkojumu vai protokolu.

Par visu grāmatvedības dokumentu kārtošanu un saimniecisko darījumu apliecinošo dokumentu oriģinālu, kopiju vai daru saglabāšanu ir atbildīga pati valde.

Lai gan biedrība pati var izvēlēties to veidu, kā tiks reģistrēta tās grāmatvedības saturs un kādā veidā tā tiks sagatavota, tās formāts, grāmatvedības pārskats tāpat katru gadu ir jāiesniedz vienā formātā elektroniski vai papīra formā.

Biedrībai var būt vai nu kases grāmata vai vienkāršs naudas plūsmas uzskaites žurnāls, kurā tiek reģistrēti visi skaidrās naudas ieņēmumi un izdevumi. Bet kustamo un nekustamo mantu biedrība var uzskaitīt natūrā. Visa informācija par darījumiem ir jāreģistrē darījuma dienā vai pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 15 dienas pēc mēneša beigām, kurā darījums tika veikts.

Biedrība ir arī tiesīga nodibināt personas brīvprātīgajā darbā, bet tā kā šāda veida darbs tiek uzskatīts par bezatlīdzības darbu, tad šī nodarbinātā persona nesaņem atlīdzību. Par šo nodarbināšanu ir jānoslēdz rakstveida līgums, kurā tiek norādīti veicamie darbi, kā arī to izpildes termiņš. Brīvprātīgi nodarbinātā persona drīkst prasīt no biedrības atlīdzību zaudējumiem, kuri radušies darba veikšanas laikā.

Arī valdes locekļi visbiežāk biedrībās piedalās bez atlīdzības, bet ja ir noteikts citādi, tad par samaksas kārtību vienojas biedru kopsapulcēs.