Kas ir Audits?

Viens no svarīgākajiem grāmatveža pienākumiem ir veikt auditu, jo tas ļauj pārliecināties, ka visas veiktās darbības un aprēķini ir precīzi un pareizi.

Par auditu sauc jebkura uzņēmuma, iestādes vai pat amatpersonas pārbaudi, kurā tās veicējs apkopo informāciju par auditējamo personu vai organizāciju un izvērtē šo informāciju, pārbaudot to, cik precīzi ir veikti dažādi aprēķini, un sniedz savu atzinumu par to vai šīs auditējamās personas vai uzņēmuma darbības ir likumīgas un kā pilnveidot to darbību.

Mūsdienās ir pazīstami divi audita veidi – iekšējais un ārējais audits.

Iekšējai audits koncentrējas un pārbauda to vai konkrētais uzņēmums vai amatpersona darbojas atbilstoši visiem likumdošanas aktiem un dažādiem vadības lēmumiem, noteikumiem, instrukcijām un citiem normatīviem dokumentiem. To veic paša uzņēmuma vai amatpersonas grāmatvedis, taču tas tik un tā neatkarīgi novērtē to, kā darbojas iekšējā kontroles sistēma un var dot padomus, kā uzlabot tās darbību. Vēl iekšējā audita uzdevums ir izvērtēt uzņēmuma kvalitatīvos un kvantitatīvos rādītājus, un noteikt iespējamus augsta līmeņa riskus. Protams, katra iekšējā audita beigās, auditoram ir jāiesniedz ziņojums par veikto pārbaudi, kurā jāiekļauj gan konstatētie trūkumi, pārkāpumi, riski, gan ieteikumi, kā risināt šīs problēmas, kā arī jāinformē uzņēmuma vadība vai konkrētā amatpersona par gadījumiem, ka iepriekš izceltie trūkumi netiek novērsti.

Ārējo auditu turpretī veic neatkarīgs auditors vai auditoru firma, balstoties uz pasūtījumu. Fakts, ka auditors nav no darbinieku vidus, ļauj daudz objektīvāk un efektīvāk novērtēt uzņēmumu vai amatpersonu. Šī audita galvenais uzdevums ir noskaidrot auditētās organizācijas finansiāli saimnieciskās darbības stāvokli, kā arī pārliecināties, cik precīzi tās grāmatvedis ir veicis gada pārskatu.

Audits, vienalga vai ārējais vai iekšējais, ir lielisks veids kā jebkuram uzņēmumam vai organizācijai pārliecināties par savas darbības efektivitāti, kā arī iegūt nozīmīgus padomus tās uzlabošanā.