Nodokļu likmes 2015

nodokli

Minimālā mēneša darba alga ir palielināta no 320 EUR 2014. gadā uz 360 EUR 2015. gadā. Minimālās mēneša darba algas pieaugums ir 40 EUR.

Šogad ir palielināta stundas tarifa likme visās darbinieku kategorijās. Stundas tarifa likme pilnas slodzes darbu strādājošajiem ir palielināta no 1,933 EUR uz 2,166 EUR stundā, pusaudžiem stundas tarifa likme ir palielināta no 2,209 EUR uz 2,477 EUR stundā, bet tiem darbiniekiem, kas pakļauti riskam un kuriem darba laiks ir 7 stundas dienā un 35 stundas nedēļā, stundas tarifa likme ir palielināta no 2,209 EUR uz 2,477 EUR stundā.

Mēneša neapliekamais minimums un mēneša neapliekamais minimums pensionāriem ir palikuši nemainīgi – attiecīgi 75 EUR un 235 EUR.

Atvieglojumi par apgādājamām personām, atvieglojumi I un II grupas invalīdam, atvieglojumi III grupas invalīdam, kā arī atvieglojumi politiski represētai personai un nacionālās pretošanās kustības dalībniekam arīdzan ir palikuši nemainīgi – attiecīgi 165 EUR mēnesī, 154 EUR mēnesī, 120 EUR mēnesī un 154 EUR mēnesī.

Iedzīvotāju ienākumu nodoklis (IIN) no darba algas ir samazināts par 1%, proti, no 24% uz 23%. Tāpat IIN no saimnieciskās darbības ir sazināts no 24% uz 23%. IIN no kapitāla un IIN no kapitāla pieauguma ir palikuši nemainīgi – proti, 10% un 15%. IIN nerezidenta ienākumam no LR esošā nekustamā īpašuma atsavināšanas un citu kapitāla aktīvu atsavināšanas ienākumiem ir palicis tāds pats kā pērn – 2%. Savukārt fiksētais IIN arīdzan ir palicis nemainīgs – 5% ieņēmumiem, kas pārsniedz 14229 EUR, piemērojot arī tādu pašu papildlikmi – 7%. Ienākums no īpašuma īres vai nomas ir palicis tāds pats, kā pērn – 10%.

No šī gada ir ieviests sezonas laukstrādnieku ienākumu nodoklis 15% apmērā, bet ne mazāk kā 0,70 EUR katrā nodarbinātības dienā.

Runājot par mikrouzņēmumu ienākumu nodokļiem, to nodokļu likmes ir palikušas nemainīgas. Mikrouzņēmumiem, kuru apgrozījums ir ne lielāks kā 7000 EUR mēnesī, nodokļa likme ir 9%, mikrouzņēmumiem, kuru apgrozījums ir no 7000,01 EUR līdz 100000 EUR mēnesī, nodokļa likme ir 11%, mikrouzņēmumiem, kuru apgrozījums ir lielāks par 100000 EUR mēnesī, nodokļa likme ir 20%, bet tiem mikrouzņēmumiem, kuriem nav apgrozījuma vai tas ir mazāks par 50 EUR mēnesī, nodokļa likme ir 50 EUR mēnesī.

Uzņēmumu ienākumu nodokļu sistēmu šogad pārmaiņas nav skārušas – visas nodokļu likmes ir saglabājušās tādas pašas kā pērn.

Pievienotās vērtības nodoklis jeb PVN ir palicis nemainīgs, proti, 21%. Pievienotās vērtības nodoklis arī pārējiem elementiem ir palicis nemainīgs.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes darba devējiem un darba ņēmējiem ir palikušas nemainīgas, proti, 23,59% un 10,50%. Arī tām personām, kuras nodarbina darba devējs – ārvalstu nodokļu maksātājs (ES, Eiropas Ekonomiskās zonas, Šveices) un kuru dzīvesvieta ir LR, kā arī VSAOI likme ir palikusi nemainīga – 34%. Nemainīga ir palikusi brīvprātīgā likme mikrouzņēmuma nodokļu maksātāja darbiniekiem – 34,09%. Pārējās VSAOI likmes, attiecībā pret pagājušā gada likmēm, ir samazinājušās.